• Psykologisk Tryghed

Psykologisk Tryghed

Af Joint Action

I denne artikel vil vi fremhæve nogle af de perspektiver, der gør Psykologisk Tryghed særlig relevant i arbejdet med de mere komplekse velfærdsudfordringer – og hvordan det kan supplere vores tanker om Relationel Kapacitet.

Et fundamentet for Relationel Kapacitet

Med udgivelsen af Amy Edmondson’s bog om Psychological Safety (Psykologisk Tryghed) på dansk: Den Frygtløse Organisation (Edmondson, 2020), er hendes spændende ideer og den bagvedliggende forskning, blevet tilgængelig for flere.

Psykologisk Tryghed & Relationel Kapacitet

Kort om relationel kapacitet

Relationel kapacitet handler om evnen til at løse komplekse opgaver i fællesskab, når og hvor behovet opstår. Afsættet for arbejdet med relationel kapacitet er altid en kompleks opgave, som kræver, at flere forskellige faggrupper samarbejder om at finde de relevante løsninger. I relationel kapacitet er der både et element af koordinering og en fælles evne til at reagere tidligt.

For det første, så skal vi koordinere og kombinere de forskellige faglige og organisatoriske perspektiver og kompetencer, hvis vi skal finde holdbare løsninger.

For det andet, så handler det om at kunne agere i fællesskab, når vi ser udfordringerne. En fælles tidlig indsats er både med til at sikre, at vi får håndteret udfordringerne, inden de vokser sig større, og det er med at sikre, at vi kan håndtere dem med færre ressourcer.

Psykologisk Tryghed

Principperne i Psykologisk Tryghed

Den mest enkle måde at forklare principperne i Psykologisk Tryghed er ved at beskrive de elementer, som man kan anvende til at undersøge niveauet af Psykologisk Tryghed:

 
1

Det første

Det første emne har fokus på, i hvilken grad det (tværfaglige) team har en evne til at inkludere personlige og faglige forskelligheder. Det handler både om, at alle oplever, at de kan udtrykke undren, og påpege mulige fejl og mangler – og ikke mindst om, at alle er åbne for at lytte til tage imod andres input.

 
2

Det andet

Et andet emne har fokus på, at alle teammedlemmer oplever, at det er let at tale med andre teammedlemmer om problemer og vanskeligheder. Det handler om, at de oplever tryghed til at udtrykke tvivl og usikkerhed omkring egne opgaver og perspektiver.

 
3

Det tredje

Det tredje element handler om, at de enkelte teams, sætter pris på – og er i stand til at udnytte de enkelte teammedlemmers særlige kompetencer og færdigheder. Dette er selvsagt en kvalitet, der er særdeles afgørende for, at man kan håndtere komplekse udfordringer.

 
4

Det fjerde

Det fjerde emne handler om, at teamet samlet set agerer på en måde, der støtter – og underbygger det enkelte teammedlems indsats. Uanset, at nogle opgaver skal løses i fællesskab, så er der mange delelementer, der løses af teammedlemmerne hver for sig.

 
5

Det femte

I forlængelse heraf, så betyder den gensidige afhængighed også, at det har stor betydning for den enkeltes opgaveløsning, at det er let at bede andre teammedlemmer om hjælp.

 
6

Det sjette

Det sjette emne handler om, at der er en gensidig tryghed i teamet, som gør det muligt at eksperimentere og dermed løbe en risiko for at fejle. Opgaver med stor kompleksitet kræver ofte en lærende og eksperimenterende tilgang.

Psykologisk tryghed & Relationel kapacitet

En sammenligning

Relationel Kapacitet

Mine kollegaer i disse grupper med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Mine kollegaer i disse grupper er med til at sikre et højt gensidigt informationsniveau omkring den fælles opgaveløsning.

Jeg har et stort kendskab til det arbejde mine kollegaer i disse grupper udfører omkring den fælles opgaveløsning.

Mine kollegaer i disse grupper tager aktiv del i at finde løsninger på de problemer, der opstår omkring den fælles opgaveløsning.

Mine kollegaer i disse grupper tager aktiv del i at udvikle vores indsatser og skabe nye muligheder i arbejdet med den fælles opgaveløsning.

Mine kollegaer i disse grupper respekterer mit arbejde med den fælles opgaveløsning.

Psykologisk Tryghed

Det er muligt at begå en fejl i dette team uden, at det bliver brugt imod en.

Dette team er i stand til at tale om problemer og vanskelige spørgsmål.


Det er trygt at løbe en risiko i dette team.


Det er let at bede andre medlemmer af dette team om hjælp.


Alle i dette team handler bevidst på en en måde der understøtter ens indsats.


Når man arbejder med medlemmer i dette team, sætter de pris på – og udnytter mine særlige kompetencer og erfaringer.

Effekterne af Psykologisk Tryghed & Relationel Kapacitet

Der er efterhåndende en lang række områder, hvor vi ved, at bedre relationel kapacitet har en positiv effekt på både kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Nogle af disse er bruger- eller kundeoplevet kvalitet, faglig kvalitet, innovation og effektivitet. Når vi ser på Psykologisk Tryghed, så er der både i Edmondson’s egen og andres forskning en klar dokumentation for, at organisationer med en høj grad af Psykologisk Tryghed klarer sig bedre på en række dimensioner.

En høj grad af Psykologisk Tryghed skaber også et arbejdsmiljø, som fremmer fælles læring, og det øger lysten til at eksperimentere, og mindsker frygten for at fejle. Mange af de største velfærdsudfordringer er kendetegnet ved, at de kendte løsninger ikke slår til. Der må justeres og innoveres, og der må testes via prøvehandlinger for at nå frem til de bedste løsninger. Derfor er det afgørende, at der i det borgernære arbejde kan tages en åben tilgang, hvor de forskellige perspektiver på opgaven kan bruges til at skabe de relevante løsninger. Selv om disse ikke ligger indenfor de normale rammer.

Effekterne af Psykologisk Tryghed & Relationel Kapacitet

Ledelse, der skaber Psykologisk Tryghed & Relationel Kapacitet

Hvor indholdet i arbejdet med Psykologisk Tryghed supplerer principperne i Relationel Kapacitet, så har de også en væsentlig ting til fælles.

Nemlig at der ligger en meget vigtig ledelsesopgave i at skabe forudsætningerne for at udvikle en høj grad af psykologisk tryghed.

Samtidigt er der også store overlap i mellem den ledelsesadfærd, der understøtter en høj grad af henholdsvis Psykologisk Tryghed og Relationel Kapacitet.

Effekterne af Psykologisk Tryghed & Relationel Kapacitet

Sammenligning af ledelsesadfærd

Når vi sammenligner den ledelsesadfærd, som ifølge Edmondson fremmer psykologisk trykhed, med den ledelsesadfærd, der understøtter en høj grad af relationel kapacitet (Hornstrup & Storch, 2018; 2021), så er fællestrækkene synlige:

Ledelse, der understøtter Psykologisk Tryghed

  • Rammesætning af arbejdet (Frame the Work)
  • Produktiv respons (Respond Productivity)
  • Invitér til engagement (Invite Engagement)

Ledelse, der understøtter Relationel Kapacitet

  • Rammesættende ledelse
  • Engageret ledelse
  • Involverende ledelse
Kom i kontakt med os

Vil du gerne høre mere?

Notér dine oplysninger – så kontakter vi dig hurtigst muligt med henblik på en uforpligtende dialog.