«Me får ikkje utnytta ressursane godt nok, og tenestene
ut mot innbyggarane er ikkje alltid så gode som dei kunne ha vore.
Arbeidet med Relasjonell Kapasitet skal bidra til at innsatsane
blir samkøyrt og koordinert, og at dei blir mindre fragmenterte!»

Jan Myrekrok, Rådmann